VÅR VIRKSOMHET

Effektiv og robust oljevernberedskap, dimensjonert etter operatørenes beredskapsplaner.
Øvelse i Porsanger

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. Vår hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.

Vi forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. Samtidig ivaretar vi kursing, beredskap og teknologiutvikling på vegne av operatørselskapene. 

Strategi og visjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. Overordnet strategisk mål: Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.

  • NOFO strategi 2016-2020

    Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. 

    Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

    Neste trinn er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

    Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

    Last ned strategidokument (PDF)

  • Organisasjonskart

    Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon.

    Overordnet strategisk mål:
    Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.

    Faglig forum operasjoner (FFO) og faglig forum teknologiutvikling (FFT) vil bli slått sammen til et forum, mandat er under utarbeidelse. Arbeidsgruppene etableres som et nettverk med kontaktpersoner i alle medlemsselskapene. NOFO har sekretariatfunksjonene og arrangerer møtene. FFO og FFT er rådgivende organ til administrerende direktør i NOFO.

  • NOFOs årsberetning

    Aktiviteten har vært høy i NOFO i 2016, noe som gjennspeiler seg i årsberetningen. NOFO har i 2016 hatt nok et år med høy aktivitet og mange oppgaver.

    Gjennom sin høye aktivitet med øvelser og trening har NOFO vist at de kan dekke medlemmenes behov for en robust oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Risikovurderinger har vært gjennomført for aktiviteter og HMS har vært i fokus og godt ivaretatt. Alle aktiviteter er gjennomført uten personskader.

    En prioritert oppgave for NOFO i 2016 har vært den praktiske oppfølging og implementering av den strategi og handlingsplan som ble vedtatt av Generalforsamlingen i 2015. Den systematikk og tilnærming som NOFO har vist i denne sammenheng, virker svært lovende med tanke på en god og effektiv ivaretagelse av medlemmenes forventninger.

    NOFOs administrasjon har på en god måte fortsatt arbeidet med videreutvikling av styringssystemer og organisasjonens evne til omstilling, effektivisering og kostnadsbevissthet har vært meget god.

    NOFO har gjennom 2016 deltatt aktivt i internasjonalt arbeid, både som representant i programkomiteen til International Oil Spill Conference (IOSC) 2017, og som aktivt medlem i Global Response Network (GRN). Gjennom dette har NOFO styrket samarbeidet og den internasjonale anerkjennelsen av norsk oljevern.

    Oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner har vært ivaretatt på en meget god måte og med nær dialog med styret.

    NOFO har gjennom 2016 levert i henhold til virksomhetsplanen og styrets forventninger. Sandnes 17. mars 2017

    Årsberetning 2016 - Norsk versjon

  • Medlemmer

    AkerBP
    AS Norske Shell
    ConocoPhillips Skadinavia AS
    DEA Norge AS
    ENGIE E&P Norge AS  
    Eni Norge AS    
    Faroe Petroleum Norge As
    Lundin Norway AS
    MOL Norge AS
    OMV (Norge) AS
    Point Resources AS
    Repsol Exploration Norge AS
    Spirit Energy 
    Statoil ASA
    TOTAL E&P Norge AS
    VNG Norge (Operations) AS
    Wellesley Petroleum AS
    Wintershall Norge AS

    Assosierte medlemmer:
    Dong E&P Norge AS
    Edison Norge AS
    Maersk Oil Norway AS 
    Suncor Energy Norge AS

  • NOFOs styre

    Styret i NOFO velges av NOFO Generalforsamling. Styret består styret av følgende representanter:

    Richard Miller
    Styreleder
    Aker BP

    Siri Nesbø
    Nestleder
    Centrica Energy

    Erik Bjørnbom
    Styremedlem
    Eni Norge AS

    Espen Enge
    Styremedlem
    Repsol Expl. Norge AS

    Stein Arild Tonning
    Styremedlem
    Faroe Petroleum Norge AS

    Janne Lea
    Styremedlem
    Wintershall

    Philippe F. Mathieu
    Styremedlem
    Statoil Petroleum AS

  • Faglig Forum, NOFOs ekspertforum

    NOFOs Faglig Forum er et nettverk av kontaktpersoner i NOFOs medlemsbedrifter. Oppgaven er å fremme nye ideer, forbedringsforslag og råd om operatørselskapenes behov når det gjelder oljevern. Faglig forum er dermed et rådgivende organ for administrerende direktør i NOFO.

    Innspillene nettverket kommer med sørger for at NOFOs administrasjon og ledelse er oppdatert på medlemmenes behov, samtidig bidrar deltakernes kunnskap til å skape et bedre oljevern på norsk sokkel.

    Les mer om Faglig Forum i NOFO

  • Internasjonalt samarbeid

    Global Response Network

    NOFO er medlem i Global Response Network, GRN. Dette er et globalt forum for å dele informasjon og erfaringer innenfor operativ oljevernberedskap. GRN er i seg selv ingen responder i forbindelse med oljevern. NOFO deltar med representant i «executive comittee» og med relevant personell i de enkelte OT. Etter Macondo ble det nedsatt flere Joint Industry Projects (JIP) for å dra lærdom av hendelsen samt anbefalte satsningsområder. Noen hovedområder er belyst, og disse er det et flertall av NOFOs medlemmer som internasjonalt har akseptert som viktige prinsipper.

    Sikre at oljevernberedskap til enhver tid er dimensjoert i samsvar med operatørens behov/beredskapsplaner

    De viktigste prinsipper er:

    • Generell forståelse av oljevern
    • Miljøforståelse, NEBA
    • Fokus på bruk av dispergering som bekjempelsesmetode
    • Effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser

    Når industrien – og NOFO – kommer i diskusjon rundt oljevern, er det innen nøkkelområder viktig å være tro mot den tilnærmingen man er enige om.

  • Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

    Nasjonal oljevernberedskap

    • NOFO er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser.
    • Dette unike organisasjonsforholdet mellom offentlg og private beredskapsorganisasjoner sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.

    NOFO avtalepartnere
    NOFO har avtale med 21 IUA’er fra Vest-Agder i sør til Øst-Finnmark i nord. 


    Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Operasjonsrådgiver Kyst & Strand Jan Petter Wølstad

Dette er NOFO: 

Formål og oppgaver

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy. NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

  • Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.
  • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi.
  • Heve kunnskaps- og kompetansenivåaet innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
  • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
  • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner.

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. Overordnet strategisk mål: Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.